Taal

Algemene voorwaarden

Algemene Handelsvoorwaarden

1. Algemene en bijzondere voorwaarden van de andere contracterende partij, die strijdig zijn met onze algemene en bijzondere voorwaarden binden ons niet, tenzij door ons uitdrukkelijk en schrifteijk aanvaard. De andere contracterende partij wordt verondersteld kennis te hebben genomen van onze voorwaarden en ze te hebben aanvaard indien wij binnen de acht dagen na onze bestelling of onze orderbevestiging, waarbij onze algemene en bijzondere voorwaarden zijn vermeld, geen schriftelijk tegenbericht hebben ontvangen.

2. Prijsoffertes zijn steeds vrijblijvend in onzen hoofde. Bestellingen door onze klanten aan ons gericht, binden ons slechts door onze schriftelijke orderbevestiging. Indien ons binnen de acht dagen geen schriftelijke opmerkingen toekomen, zijn alleen de gegevens van deze orderbevestiging geldig. Onze bestellingen aan de leveranciers binden ons slechts door onze schriftelijke bevestiging. Indien er ons binnen de acht dagen geen orderbevestiging vanwege de leverancier wordt overgemaakt, zijn alleen de gegevens van onze bestelling geldig.

3. De kosten voor ontwerp, samenstelling, tekening, fotogravure en clichés zijn niet in onze prijzen inbegrepen. Het bedrag dat aan de klant in rekening wordt gebracht, is slechts een gedeelte van de totale kost. Ontwerp, samenstelling, tekening, fotogravure en clichés blijven ten allen tijde onze eigendom.

4. Voor goederen, die volgens de specificaties van de klant op maat, moeten worden gemaakt, behouden wij ons het recht voor om 10% meer of minder te leveren dan de bestelde hoeveelheid.

5. De overdracht van het risico over de goederen gebeurt in onze magazijnen, welke ook de afgesproken levervoorwaarden zijn. De kosten van levering zijn voor rekening van de andere contracterende partij, tenzij expliciet anders vermeld in onze orderbevestiging of bestelling. Dan zitten deze kosten vervat in de prijs of worden expliciet vermeld op onze orderbevestiging of onze bestelling. De overdracht van eigendom over de goederen gebeurt pas op het ogenblik van volledige betaling van de overeengekomen prijs en dat in afwijking van art. 1583 B.W. Tot op dat ogenblik behouden wij ons het recht voor de geleverde goederen op kosten van de klant terug te nemen. De klant verplicht zich ons in dit recht te vrijwaren en ons onmiddellijk eventuele beperkingen (bvb beslaglegging) te melden.

6. Onze leveringstermijnen worden slechts bij wijze van aanduiding bevestigd en zijn niet bindend. Een afwijking van deze leveringstermijnen kan op geen enkel ogenblik aanleiding geven tot enige schadevergoeding of tot ontbinding van de overeenkomst.

7. De door ons gratis uitgeleende verpakkingen of verpakkingen met statiegeld blijven ons eigendom.

8. Onze producten dienen proper en droog te worden opgeslagen, afgeschermd van zonlicht en andere weerselementen. In sommige gevallen kunnen nog bijkomde instructies gegeven worden.

9. Klachten over zichtbare gebreken en/of eigenschappen, die niet conform de overeengekomen specificaties zijn, die niet onmiddellijk worden ingediend en per aangetekend schrijven worden bevestigd binnen de acht dagen na de vaststelling van het gebrek of na het moment waarop het gebrek redelijkerwijze ontdekt had moeten geworden zijn, zijn in toepassing van art 1648 van het Burgerlijk Wetboek, onontvankelijk. Ten allen tijde moet de klagende partij alle nodige maatregelen nemen om de eventuele schade te beperken en om een onderzoek in aanwezigheid van beide partijen mogelijk te maken. Indien dit niet gebeurt, vervalt de aansprakelijkheid van de andere contracterende partij. Na een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de datum van onze levering staan wij niet meer in voor gebreken aan onze producten. Bij niet-naleving van instructies vervalt onze aansprakelijkheid over de kwaliteit van de goederen. In ieder geval is onze waarborg beperkt tot, naar onze keuze, de gratis vervanging of de vergoeding van de als gebrekkig erkende goederen.

10. Alle facturen zijn betaalbaar te Haacht, binnen de acht dagen na factuurdatum. Andere voorwaarden moeten expliciet vermeld worden op onze orderbevestiging of onze bestelling.

11. Wanneer in de commerciële of financiële toestand van de andere contracterende partij een wijziging optreedt, behouden wij ons het recht voor de overeenkomst zonder kosten te verbreken of waarborgen te eisen.

12. Wanprestatie of verzuim van de betaling geeft ons het recht lopende overeenkomsten zonder kosten voor ons te verbreken. Bovendien kunnen wij een schadevergoeding eisen. Niet-betaling van een factuur brengt van rechtswege de onmiddellijke opeisbaarheid van alle overige verschuldigde bedragen met zich mee. De op de vervaldag nog niet betaalde facturen worden van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd met een schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 125€ en met een intrest van 12% per jaar.

13.  Oorlog, mobilisatie, werkstakingen, machinebreuk, brand, vervoersonderbrekingen die de fabricatie of verzending van de goederen verhinderen of beperken, worden als gevallen van overmacht beschouwd en geven ons het recht om zonder kosten de overeenkomst te verbreken of de uitvoering ervan te schorsen. Wij kunnen niet verplicht worden tot het betalen van enige vergoeding voor kosten, moeilijkheden, vertragingen, verlies of onmogelijkheid van levering veroorzaakt door beperkingen of verbodsbepalingen door de Belgische of een buitenlandse overheid. De andere contracterende partij is gehouden ons te vrijwaren voor de gevolgen van de internationale, nationale, regionale, algemene of sectorale beperkingen of verbodsbepalingen waarvan zij redelijkerwijs geacht kan worden op de hoogte te zijn, en die ons niet bij de bestelling of orderbevestiging uitdrukkelijk en schriftelijk werden overgemaakt.

14. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Alle geschillen betreffende de uitvoering of de interpretatie van de overeenkomsten zullen tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken te Leuven, alsook het Vredegerecht te Haacht, behoren. Zo de andere contracterende partij gevestigd is, of haar zetel heeft in het buitenland, behouden wij ons het recht voor een beroep te doen op de rechtbanken van de plaats van vestiging van de andere contracterende partij.